top of page

Restaurant  menu

A  F a r m  -  to  -  T a b l e   E x p e r i e n c e 

 เมนูทางฟาร์มจัดไว้พร้อมเสริฟ์ทุกท่านที่มายังทางฟาร์มของเรา มีทั้งอาหารและกาแฟที่เป็นออแกร์นิคที่ปลูกจากทางฟาร์มเองและขั้นตอนคั่วอย่างพิถีพิถันรอให้ทุกคนเข้ามาลองชิม ทุกๆ 500 บาท ต่อบิลขึ้นไปจะหัก 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยสมทบทุนเป็นทุนการศึกษาและช่วยชุมชนรอบข้าง

  Beefsteak.........................................................................

1xx. ฿

1xx. ฿

  Pork Steak........................................................................

1xx. ฿

  Fish steak.........................................................................

Dessert

  Dish only...........................................................................

3x. ฿

5x. ฿

  Starter - Main or Main - Dessert.......................................

1xx. ฿

  Starter dish dessert..........................................................

1xx. ฿

 Spaghetti ........................................................................

110. ฿

  Lemon cheesecake .......................................................

110. ฿

  Mango cheesecake........................................................

110. ฿

  Strawberry cheesecake..................................................

110. ฿

  Oreo cheesecake...........................................................

110. ฿

  Matcha' cheesecake......................................................

110. ฿

  Greentea Chiffon Roll  X Warabimochi..........................

45. ฿

  Chocolate Roll ...............................................................

95. ฿

  Vanilla Chiffon and 2 Flavors of Jam.............................

110. ฿

  Runny Chocolate Lava Cake.........................................

95. ฿

  Berries Cheese Streusel Bar............................................

110. ฿

  Double cheese Cake X Blueberry Sauce......................

55. ฿

  Cream Bun.....................................................................

55. ฿

  Chinese Pastry X Salted Egg Yolk..................................

55. ฿

  Cherry & Berry................................................................

110. ฿

  Orange Fromage ..........................................................

95. ฿

  Chocolate & Banana Mille Crepe ...............................

95. ฿

  Orange Tart ..................................................................

110. ฿

  Foret Noire ....................................................................

Weekend Market
bottom of page